Zoom Logo

Oscar Braun-White YTF 20 - Speaker view